челик
Условия за участие в Челик – фестивал на игрите

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Челик – фестивал на игрите, наричан накратко „Фестивала“, припомня традиционни български игри на открито и ще се проведе в Морската градина на гр. Варна, на определените за това места. Във фестивала право на участие имат деца над 4-годишна възраст. Организатор е „Креактив ПР“ ЕООД, ЕИК: 202545603, наричан накратко „Организатора“.
1.2. Тези условия и описанието на всички игри в програмата на фестивала ще бъдат публично оповестени чрез реклама и в медии, като ще са достъпни за целия период в сайта www.cheliksopa.com и на страницата на събитието във Facebook.
1.3. Игрите са организирани на 10-ти юни (събота) от 10:00 до 18:00 ч. и на 11-ти юни 2017 г. (неделя) от 10:00 до 18:00 часа на указани места около Обсерваторията, между „Морско казино“ и сцена „Раковина“.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия уреждат отношенията между организатора от една страна и участниците в игрите от друга.
2.1. Участието в игрите е свободно и без вход. Няма състезателен характер, основна цел е споделеното забавление. Право да участват имат лица на възраст над 4 години. Участието на децата между 4 и 13 години задължително е в присъствие на родител/настойник, който отговаря за тях, а децата от 14- до 18-годишна възраст участват със знанието на своите родители.
2.2. Участвайки в игрите, участниците декларират, че са запознати, приемат и се задължават да спазват настоящите Правила, условията за участие, регламента на игрите и мерките за безопасност. Организаторите не носят отговорност за причинени щети на участници и/или на трети леца поради нарушаване на Правилата и/или от умишлени техни действия.
2.3. Организаторът запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила веднага след оповестяването им на сайта на фестивала.
2.4. Организаторът има неотменимото право да прекрати игрите по всяко време, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или при форсмажорни обстоятелства, които пречат на организацията на събитието, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
2.5. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, последният не носи отговорност пред участниците за нанесени щети.
2.6. Организаторът не дължи обезщетение и възнаграждение на лицата, участващи в игрите.
2.7. Участниците са длъжни да пазят себе си и другите играчи от нараняване в хода на провеждане на игрите, както и да спазват добрия приятелски тон, да бъдат добронамерени и толерантни.
2.8. Организаторът има правото да изключи всеки участник, който нарушава добрия тон и правилата за участие в игрите, пречи на провеждането им, възпрепятства участието на другите играчи, нарушава реда.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

За да получите Вие или Вашите деца право на участие в игрите, трябва да отговаряте на следните условия:
3.1. Право на участие имат всички лица, клинично здрави, на възраст над 4 години. Участието на деца до 14 години задължително изисква присъствието на техен родител/настойник, който отговаря за тях, като деца от 14 до 18 години участват със знанието на родителите си. Децата не трябва да бъдат оставяни без надзор от възрастен.
3.2. Да се регистрирате, като запишете своето име и фамилия при нашите доброволци в границите на зоните, определени за игра по време на фестивала. Със записването си участниците заявяват, че са се запознали и приемат ВСИЧКИ правила и условия за участие, регламента на игрите и мерките за безопасност.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРИТЕ

4.1. Във всяко игрално поле доброволци на фестивала ще обясняват игрите и ще организират отборите и участниците, ще съблюдават за спазване на реда и ще оказват съдействие при необходимост.
4.2. Всяка игра в програмата на Челик – фестивал на игрите е описана в сайта www.cheliksopa.com и в печатна карта, която можете да вземете от нашите доброволци.

V. ПУБЛИЧНОСТ

5.1. Организаторът има право да фотографира, филмира, записва и разпространява присъстващите на фестивала и участниците в игрите, без да заплаща права и обезщетения. С участието в Челик – фестивал на игрите, родителите/настойниците на децата – участници дават съгласие за заснемане им в снимки и видеоклипове, които да бъдат използвани с рекламна цел за популяризиране на събитието.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Концепцията на фестивала като организационен процес, визуална идентичност, копирайт, фото и видео съдържание са собственост на организатора Креактив ПР и не могат да се ползват с комерсиална и рекламна цел от други лица и организации.